הסכם הרשמה ללימודים פרונטלי לאתר. כולל נספח לאתר.

הסכם הרשמה ללימודי מכינה לבחינות קבלה לפקולטות ובתי ספר לרפואה

שנערך ונחתם בתל אביב ביום _______/___/___

בין

חברת מ.ד.לימודים בינלאומיים בע”מ, מס’ ח.פ. :  513870329

מרחוב יגאל אלון 94, קומה 18 (מגדל אלון 2) תל אביב.

טלפון: 03-7511553

כתובת דוא”ל: [email protected]

(להלן: “החברה“)

מצד אחד

לבין התלמיד

(להלן: “התלמיד“)

מצד שני

 

הואיל           והחברה מפעילה בית ספר במסגרתו היא מעבירה קורסי הכנה לבחינות קבלה לבתי ספר ו/או פקולטות לרפואה, רפואת שיניים ווטרינריה במוסדות לימודיים בחו”ל (להלן: “בית הספר”);

 

והואיל          והתלמיד מעוניין ללמוד באמצעות החברה בבית הספר לצורך הכנה לבחינת הקבלה ללימודי רפואה/ רפואת שיניים/ וטרינריה – נא לסמן את הקורס המבוקש (להלן: “הקורס”);

 

והואיל         והקורס מועבר בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת והמפורסמת (להלן: “תוכנית הלימודים”) באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

studies.comwww.medicaldoctor;

 

והואיל        ונכון למועד חתימת הסכם זה, ועל פי המידע שהועבר לחברה על ידי האוניברסיטאות

                   והפקולטות לרפואה, תנאי הקבלה לבית הספר הינה זכאות לתעודת בגרות מלאה;

 

והואיל        והתלמיד מצהיר כי הוא עומד בתנאי הקבלה לקורס הנלמד באמצעות החברה;

 

והואיל        והתלמיד קרא, בדק והבין את תנאי ההרשמה, את האמור בהסכם זה ואת תוכנית הלימודים שהוצגה לפני עוד קודם לחתימתו על הסכם זה  ומצא אותם לשביעות רצונו;

 

 

והואיל        והתלמיד הביע את רצונו להירשם לבית הספר לצורך לימוד הקורס בתנאים

                     המפורטים שבהסכם שלהלן.

 

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

מבוא, נספחים וכותרות

 1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
 2. כותרות הסעיפים משמשות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 3. הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הצהרות החברה

 1. החברה מצהירה כי יש לה את הידע, הניסיון והכישורים ללמד את הקורס הנלמד בבית ספר ובאמצעות אתר האינטרנט (קורס On-Line) לצורך הכנה לבחינות הקבלה למוסדות הלימודיים באירופה (להלן: “המוסדות הלימודיים“).
 2. החברה מצהירה כי היא מאפשרת לתלמידיה להיבחן בשטח בית הספר בבחינות קבלה למס’ מוסדות מתוך המוסדות הלימודיים. מובהר בזאת, העובדה שבחינת הקבלה למוסדות אלו יערכו בבית הספר אין בה כדי להעיד שלבית הספר יש את היכולת להשפיע או לקבוע את מועדי בחינות הקבלה ו/או לקבוע את תנאי הקבלה למוסדות אלו והאפשרות לבצע את בחינת הקבלה ניתנת לתלמיד כשירות נוסף במסגרת הקורס.
 3. החברה מצהירה כי המדריכים ו/או המרצים המעבירים את הקורסים בכיתות וברשת האינטרנט הינם בעלי ידע, ניסיון וכישרון להעברת הקורסים ו/או החומר הנלמד בתוכנית הלימודים.
 4. החברה מצהירה כי לבית הספר יש את העזרים המקצועיים להעברת הקורסים הנלמדים.
 5. החברה מצהירה כי הינה מאפשרת לכל תלמיד ללמוד בבית הספר ובלבד שהתלמיד עבר את תנאי הקבלה לקורס כמפורט במבוא להסכם זה. מובהר כי החברה איננה בודקת את יכולותיו הלימודיות של התלמיד ו/או את כישוריו החברתיים.
 6. החברה לא תהא אחראית לתקלות טכניות פרטניות במחשבו האישי של התלמיד בזמן לימודי ON-Line ו/או בשרתי מחשבו ו/או ברשת האינטרנט הביתית של התלמיד, ובכלל לתקלות טכניות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה.
 7. החברה מצהירה ומיידעת את התלמיד כי ייתכן שהשיעורים שתעביר החברה במסגרת בית הספר, יצולמו ו/או יוקלטו וכי יכול שהקלטות וצילומי השיעורים יכללו הערות ו/או השתתפות של התלמיד במהלך השיעורים (להלן: “החומר המוקלט“). כמו כן, מובהר כי ייתכן שהחומר המוקלט יוצג בעתיד בפני תלמידים אחרים ו/או ישמש את החברה למטרות פרסום ושיווק שירותיה.

הצהרות התלמיד

 1. התלמיד מצהיר כי במועד הרשמתו ללימודים במסגרת בית הספר, מלאו לו 18 שנים.
 2. התלמיד מצהיר כי יש לו את הידע ואת הכישורים ללמוד במסגרת הקורסים ובכלל זאת יש לו את הידע והכישורים ללמוד את הקורס בשפה העברית ובשפה האנגלית.
 3. התלמיד מצהיר כי אין לו עבר פלילי.
 4. התלמיד מצהיר כי אין לו בעיות רפואיות מכל סוג שהן שיכולות למנוע ממנו ללמוד בבית הספר ו/או ללמוד את הקורס בכיתה ובאמצעות אתר ביה”ס ברשת האינטרנט ו/או יכולות לגרום להפרעה ו/או למטרד של מי מתלמיד הקורסים בכיתה וברשת האינטרנט ו/או מי מעובדי החברה, לרבות השתתפותו בשיעורים בכיתה הווירטואלית עם מדריך ויתר תלמידי הקורס.
 5. התלמיד מצהיר כי הובא לידיעתו שהקורס ייפתח רק לאחר הרשמה של מינימום חמישה תלמידים.
 6. התלמיד מצהיר כי לא הורחק בעבר ממסגרת לימודית בשל עבירות משמעת.
 7. התלמיד מצהיר כי ידוע לו כי איחור להרצאות ו/או למפגשים במסגרת הקורס יש בו משום הפרעה ללימודים ויכול להיות שהתלמיד לא יורשה להיכנס לשיעור שכבר החל.
 8. התלמיד מבין כי איחור להרצאות ו/או למפגשים במסגרת הקורס יכול לגרוע ו/או לפגוע בהצלחתו במבחני הכניסה למוסדות לימודיים.
 9. התלמיד מצהיר כי הוא מבין שאי הקפדה על הנחיות בית הספר בעניין לימוד ברשת האינטרנט, בעניין צפייה בקורסים ו/או צפייה בהרצאות ו/או בלימוד עצמאי במסגרת הקורס, יכולה לגרוע ו/או לפגוע בהצלחתו במבחני הכניסה למוסדות לימודיים.
 10. התלמיד מצהיר כי ידוע לו שחובת ההתקשרות וההרשמה למבחני הכניסה למי מבין המוסדות הלימודיים לרבות החובה להגיש למוסדות הלימודיים את כל המסמכים הדרושים לצורך רישום למבחני הכניסה חלה על התלמיד בלבד, והתלמיד יישא בכל העלויות הכרוכות בה.
 11. התלמיד מצהיר כי הובהר לו והוא מבין כי השתתפותו בקורס אינה מבטיחה הצלחה במבחני הכניסה למוסדות הלימודיים.
 12. התלמיד מצהיר כי הובהר לו והוא מבין שהצלחה במבחני הכניסה למוסדות הלימודיים, הינה פועל יוצא של אחריות התלמיד לשקוד מעבר לשעות הלימודים בקורס, על החומר הנלמד ולקיים, מעת לעת, וליישם את כלל המלצות ודגשי הצוות הלימודי של בית הספר.
 13. התלמיד מצהיר כי באחריותו המלאה לעקוב אחר עדכוני בית הספר המתפרסמים, מעת לעת, גם באתר באינטרנט.
 14. התלמיד מצהיר כי הובהר לו שיכול ומועד בחינות הכניסה וחומר הלימוד לבחינות הכניסה ישתנה על ידי המוסדות הלימודיים מבלי שבית הספר עודכן על כך על ידי המוסדות הלימודיים מבעוד מועד וכי למוסדות הלימודיים היכולת והחופש לשנות את מועד הבחינות ו/את מתווה הבחינות ו/או את החומר הלימודי שבגינו יבחן התלמיד במבחני הכניסה.
 15. בנוסף, מבין התלמיד, כי עיקרי ההרצאות והתרגולים בקורס, לרבות חומר לימודי כאמור וכמפורט בהסכם זה ו/או בתוכנית הלימודים שהוצגה לתלמיד, נועדו לשימוש פנימי של תלמידי הקורס בלבד וכי אין להעתיקם, לפרסמם, להעבירם לאחר ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב ממדריכי הקורס ו/או מנציגי החברה.
 16. התלמיד מצהיר כי כל התערבות של מי מטעם התלמיד בקשר עם לימודיו בבית הספר לצורך קבלת פרטים ו/או בירור פרטים מבית הספר, בשם התלמיד, צריכה להיות ראויה וסבירה ובמידה והתערבות מי מטעם התלמיד לא תהא ראויה וסבירה, יהא בכך משום הפרת התחייבויות של התלמיד עצמו.
 17. התלמיד מצהיר שהובהר לו שהתנהלות שאיננה הולמת מטעם בני משפחתו ו/או מטעם מי טעמו כלפי עובדי בית הספר ו/א וכלפי תלמידים אחרים שלומדים בבית הספר, כמוה כהתנהלות בלתי הולמת של התלמיד ועלולה להביא לסנקציות כנגד התלמיד.
 18. התלמיד מצהיר כי הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה תאפשר לחברה לנקוט נגדו בהליכים משפטיים לצורך אכיפת הסכם זה ו/או אילו מהוראותיו של הסכם זה ו/או להודיע לתלמיד על ביטולו של הסכם זה.
 19. התלמיד מצהיר כי הובהר לו שהחברה אינה אחראית לכל התנהלות של המוסדות הלימודיים למול בתי החולים בישראל וברחבי העולם, לרבות בעניין ההתנסויות בבתי החולים בישראל (להלן: “רוטציה קלינית“). החברה תפעל כפי יכולתה לסייע לתלמידי בית הספר בעניין זה והתלמיד מצהיר כי לא יבוא אל החברה בכל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 20. יובהר בנוסף, החברה או בית הספר אינם אחראים על הסכמים של המוסדות הלימודיים עם בתי חולים בארץ ובעולם, בנוגע לכלל הנושאים שנמצאים בשיתוף פעולה של המוסדות הלימודיים ובתי החולים, לרבות בעניין הרוטציה הקלינית. לא תהא לחברה כל אחריות להסכמים אלו והתלמיד מצהיר כי הובהר לו העניין ולא יבוא אל החברה בכל טענה ו/או דרישה בענין זה.
 21. התלמיד מצהיר כי ידוע לו שבית הספר מוגן ומצולם ע”י מצלמות אבטחה וכי התלמיד יהיה מצולם וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי החברה בעניין זה.
 22. התלמיד מצהיר כי ייתכן שהשיעורים שתעביר החברה במסגרת בית הספר, יצולמו ו/או יוקלטו וכי יכול שהקלטות וצילומי השיעורים יכללו הערות ו/או השתתפות של התלמיד במהלך השיעורים (להלן: “החומר המוקלט“). כמו כן, מובהר כי ייתכן שהחומר המוקלט יוצג בעתיד בפני תלמידים אחרים ו/או ישמש את החברה למטרות פרסום ושיווק שירותיה.

 

גישה לקורס On-Line

 1. בסמוך ליום פתיחת הלימודים בבית הספר, תישלח לתלמיד הרשאה לקבלת החומר הלימודי באתר האינטרנט באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 2. קורס On-Line של החברה פותח באמצעות פלטפורמה לניהול קורסים (אתר Moodle).
 3. ההרשאה שניתנה לתלמיד לאתר האינטרנט תהא למשך תקופת הקורס בבית הספר.
 4. הארכת תקופת ההרשאה לשימוש התלמיד באתר האינטרנט, מכל סיבה שהיא, תהא באישור החברה בלבד. כאן המקום לציין כי החברה רשאית לסרב לבקשת זו של התלמיד.
 5. לתלמידים תינתן האפשרות לבצע סימולציות של מבחנים לבחינות כניסה לפקולטות לרפואה. מובהר כי מדובר בסימולציות של מבחנים שהועברו אל החברה ע”י הפקולטות והאוניברסיטאות השונות ואין החברה אחראית לנוסח המבחנים עליהם ייבחנו התלמידים.
 6. לתלמידים תינתן אפשרות, בתיאום מראש עם מדריך, להיכנס לכיתה וירטואלית במסגרתה ייערך שיעור live עם המדריך. פירוט השיעורים בכיתה הווירטואלית יצוינו באתר האינטרנט. במהלך השיעור בכיתה הווירטואלית, ינהל המדריך את השיעור וייתן הסברים חומר הנלמד ואף ייתן מענה לשאלות התלמידים.
 7. במידה התלמיד יעמוד בפני בעיה טכנית שתמנע ממנו ללמוד באמצעות אתר האינטרנט, יהיה עליו ליצור קשר עם נציגי מזכירות בית הספר על מנת שינסו לסייע לפתרון התקלה, ככל שביכולתם. כפי שצוין בהסכם זה, אין החברה אחראית לתקלות טכניות פרטניות במחשבו האישי של התלמיד ו/או בשרתי מחשבו ו/או ברשת האינטרנט הביתית של התלמיד, ובכלל החברה לא תהא אחראית לתקלות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה.
 8. מובא לידיעת התלמיד כי החברה רשאית, בכל שלב של הקורס, להוסיף שעות לימוד ו/או לערוך את תכני הקורס ברשת האינטרנט, כפי שתימצא לנכון.

 

רכישת שיעור פרטי לתלמיד

 1. לתלמיד תינתן האפשרות לרכוש שיעור פרטי עם אחד ממורי ומרצי בית הספר.
 2. התלמיד ירכוש מראש חבילת שיעורים פרטיים באמצעות אתר האינטרנט של החברה לאחר שבירר את זהות כלל המורים/המרצים שמעניקים שיעורים פרטיים באמצעות אתר האינטרנט, בהתאם לתעריף המצורף כנספח להסכם שלהלן.

תעריפי שיעור פרטי מצורף כנספח 2 להסכם שלהלן.

 1. משכו של שיעור פרטי הינו 60 דקות.
 2. החברה תמנה את המורה/ המרצה שיעביר את השיעור הפרטי לתלמיד. יחד עם זאת התלמיד רשאי לפנות אל בית הספר בבקשה כי מורה/ מרצה מסוים מצוות המורים שמעניקים שיעור פרטי ברשת האינטרנט יעביר לתלמיד את השיעור הפרטי, מובהר כי החברה איננה מתחייבת לקבל את בקשת התלמיד ולשבץ לתלמיד את המורה/ מרצה שהועדף על ידיו.
 3. על התלמיד לתאם ולהתאים את מועד השיעור הפרטי בהתאם ללוחות זמנים של המורה/ המרצה שנבחר על ידי החברה.
 4. תלמיד שלא יתאים עצמו ללוחות הזמנים של המורה/ מרצה שנבחר על יד החברה, ומסיבה זו לא יקבל שיעור פרטי, לא יקבל את כספו בחזרה.

 

הקשר של החברה עם המוסדות הלימודיים

 1. החברה תספק לתלמיד מידע אודות המוסדות הלימודיים שבחינות הקבלה שלהם יערכו בשטח בית הספר. יחד עם זאת יובהר, כי המידע אודות המוסדות הלימודיים נמסר לחברה ע”י מוסדות אלו והוא יכול להשתנות ו/או להתעדכן על ידי המוסדות הלימודיים.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 47 לעיל, מובהר כי למוסדות לימודיים אלו הזכות לעדכן ולשנות את המידע על מוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש:
  • א. הנושאים הנלמדים לצורך מבחני הכניסה למוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש.
  • ב. תנאי הקבלה למוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש.
  • ג. מועדי בחינות הקבלה למוסדות לימודיים אלו.
  • ד. המקום בו תבוצע הבחינה.
  • ה. מועד ההרשמה ללימודים.
  • ו. מועד תחילת הלימודים.
 3. יצוין כי החברה מתחייבת לעשות מאמצים לקבל כל מידע ו/או שינויים בנוגע לדרישות ומבחני הקבלה במוסדות הלימודיים ומתחייבת למסור לתלמיד כל מידע מעודכן ומהימן המצוי בידיעתה.
 4. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 49, מחובתו של התלמיד לבדוק כל מידע על המוסדות הלימודיים לרבות המידע המפורט בסעיף 48 לעיל, באופן עצמאי מול המוסדות הלימודיים.
 5. כאמור לעיל, על התלמיד להירשם לבחינות הקבלה באופן עצמאי. החברה תסייע לתלמיד אך מדובר בנושא המוטל על אחריותו הבלעדית של התלמיד.

מועד ההרשמה לקורס

 1. ההרשמה לקורס הכנה ללימודי רפואה תהא באחד משלושה מועדים אפשריים, כשמועדים אלו תואמים את מועדי בחינות הכניסה למוסדות הלימודיים המעודכנים נכון למועד חתימת הסכם זה:
  • א. תחילת הקורס במועד ספטמבר של כל שנת לימודים קלנדרית כהכנה לבחינות הקבלה המתקיימות בחודש ינואר בשנה הקלנדרית שלאחר מועד תחילת הקורס.
  • ב. תחילת הקורס במועד ינואר של כל שנת לימודים קלנדרית כהכנה לבחינות הקבלה המתקיימות בחודש אפריל של אותה שנה קלנדרית בה החל הקורס.
  • ג. תחילת הקורס במועד אפריל של כל שנת לימודים קלנדרית כהכנה לבחינות הקבלה המתקיימות בחודש יולי של אותה שנה קלנדרית בה החל הקורס.
 2. יובהר, כי התלמיד רשאי לבחור ללמוד באחד מהמועדים המפורטים לעיל ולא תעמוד לו האפשרות לעבור ממועד של קורס אחד למועד של קורס אחר, אלא אם כן ימלא את כל התנאים הבאים:
  • א. יגיש בקשה בכתב – באמצעות טופס “שינוי בחירת קורס” (להלן: “הבקשה“).
  • ב. הבקשה תוגש עד 7 ימים לפני תחילת הקורס.
  • ג. התלמיד קיבל הודעה בכתב מהחברה ולפיה החברה אישרה את בקשת התלמיד.
 3. במידה ותלמיד יגיש בקשה שלא על פי המועד הקבוע בסעיף 53 ב’ לעיל, עליו לפעול כדלקמן:
  • א. יגיש בקשה בכתב – באמצעות טופס “שינוי בחירת קורס” לקורס במועד מאוחר יותר.
  • ב. במידה והחברה התנתה את שינוי בחירת הקורס בתוספת תשלום סמלי (להלן: “התשלום“) של עד 5% מהתמורה בגין הלימודים, על התלמיד לבצע את התשלום לפני מועד תחילת הקורס המבוקש ולא יאוחר מ-7 ימים לאחר קבלת אישור החברה בכתב על שינוי בחירת הקורס לבקשתו.
 4. כאן יובהר כי לחברה הסמכות לאשר או לא לאשר את בקשת התלמיד כאמור בסעיפים 53 -54 לעיל, והחברה אף רשאית להתנות את אישורה לשינוי הקורס בהתקיימות תנאים נוספים.
 5. אישרה החברה את בקשת התלמיד כאמור בסעיף 55 לעיל והתלמיד ביקש לבטל את השתתפותו בקורס ו/או התלמיד לא השתתף בקורס בפועל, לא יהא זכאי התלמיד להחזר כספי כלשהו מהחברה, והוראות פרק “ביטולים” כאמור בהסכם שלהלן לא יהיו תקפות לבד מהוראה זו.
 6. ההרשמה לקורס ו/או שינוי בחירת הקורס, במידה והיא אושרה על ידי החברה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל, אין בהן כדי להעיד שהתלמיד מילא את כל התחייבויותיו כלפי החברה.

 

מבנה הקורס והיקפו

 1. הקורס יתקיים החל מיום _____/__/__ ועד ליום _____/__/__ .
 2. היקף הקורס: בימים: ____________, בין השעות: ______________.
 3. תוכנית הלימודים של הקורס הינה בהתאם לסילבוס המצורף כנספח להסכם זה. התלמיד יידרש לחתום על הסילבוס אשר יהא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 4. מובא לידיעת התלמיד כי החברה רשאית להוסיף שעות לימוד ו\או לערוך את הקורס כפי שתימצא לנכון, כולל שינוי ימי הלימודים וקיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות. שינויים כאמור בסעיף זה יובאו לידיעתו של התלמיד מראש, ככל האפשר.

בחינת הכניסה למוסדות הלימודיים

 1. החברה תסייע לתלמיד בהרשמה לבחינת הכניסה למוסדות הלימודיים.
 2. אין החברה אחראית לרשום את התלמיד למבחני הכניסה למוסדות הלימודיים ובכלל זה איננה אחראית על מסמכים שהתלמיד התבקש על ידי המוסדות הלימודיים להמציא להם, ולא עלה בידי התלמיד להמציא את כלל המסמכים שהתבקש להמציא למוסדות הלימודיים. ככל שהחברה תסייע לתלמיד בהליך הרישום ו/או הקבלה למוסדות הלימודיים, לרבות בדרך של ריכוז והעברת טפסי רישום, מידע, תעודות וכו’, החברה תעשה זאת בצורה וולנטארית ולפי שיקול דעתה, ובכל מקרה לא תישא באחריות להעברת המסמכים ו/או איזה היבט אחר הקשור בקבלת התלמיד לאיזה מן המוסדות הלימודיים ו/או בחינות הכניסה.
 3. אין החברה אחראית על מועדי בחינות הקבלה למוסדות הלימודיים, ובכלל זה הקדמתם, דחייתם או ביטולם.
 4. הסילבוס (תוכנית הלימודים) של בית הספר המצורף כנספח להסכם שלהלן, נקבע בהתאם לסילבוס שפורסם על ידי המוסדות הלימודיים ובהתאם למבחני הקבלה למוסדות הלימודיים שהתקיימו קודם למועד החתימה על ההסכם שלהלן.
 5. יחד עם זאת, מובהר לתלמיד שוב כי ייתכן שהחומר שיילמד בבית הספר לא יהיה תואם במלואו לחומר הלימודי עליו ייבחן התלמיד בבחינה וקיימת אפשרות סבירה כי המוסדות הלימודיים או מי מהם יחליטו להקשות ו/או לשנות את תנאי הקבלה מבלי לידע מראש את בית הספר ובכלל זה יחליטו לשאול שאלות על חומרי לימוד שלא נכללו ברשימת נושאי הלימוד (להלן: “סילבוס“).
 6. החברה תאפשר לתלמיד לעשות את בחינות הכניסה למס’ מוסדות לימודיים בבית הספר, זאת לאחר שהתלמיד יירשם לבחינות וישלם את דמי הרישום למוסדות הלימודיים הללו.
 7. מובהר כי על התלמיד לשאת בעלויות הרישום למבחני הקבלה למוסדות הלימודיים ובכל עלות כספית נוספות הכרוכה ברישום למבחני קבלה למוסדות הלימודיים.
 8. עוד מובהר, כי יכול שהחברה ו/או בית הספר ייסעו לתלמיד להגיש חומרים ו/או מסמכים לאוניברסיטאות ו/או לפקולטות לרפואה, בין היתר, לצורכי הרשמת התלמיד למבחני הכניסה אך אין ולא יהא בסיוע זה כדי לחייב את החברה ו/או בית הספר לסייע לתלמיד ומודגש ומובהר לתלמיד כי מדובר בשירות שבית הספר נותן לתלמיד שאינו חלק מתוכנית הלימודים והחברה לא תהא אחראית למידע שהועבר לתלמיד לצורך הגשת החומרים ו/או המסמכים הנ”ל לאוניברסיטאות ו/או לפקולטות לרפואה, ועל התלמיד החובה לבדוק את נכונות המידע הנ”ל בקשר עם הגשות החומרים ו/או מועדי הגשות החומרים, ישירות עם האוניברסיטאות ו/או הפקולטות לרפואה.

אי מעבר בחינות הכניסה למוסדות הלימודיים

 1. במידה והתלמיד לא יעבור בפעם הראשונה אף אחת מבחינות הקבלה למוסדות הלימודיים אליהם נרשם (עליו להירשם לפחות למוסד לימודי אחד), החברה תעניק לו כהטבה וללא תשלום נוסף, באופן חד פעמי את האפשרות לבצע קורס חוזר. יצוין כי ההטבה תינתן רק לקורס הרצוף לקורס אותו ביצע, ובהתקיימות כל התנאים במצטבר, שלהלן:
  • א. התלמיד ביצע קורס בהיותו נוכח בשיעורים הנלמדים בקורס במסגרת בית הספר (לא מדובר בקורס אונליין);
  • ב. התלמיד ניגש לפחות לבחינת קבלה אחת למוסדות הלימודיים אליהם נרשם. התלמיד יגיש בקשה בכתב – באמצעות טופס “בקשת ביצוע קורס חוזר”, זאת מייד לאחר קבלת תוצאות הבחינה ולפחות 45 ימים לפני פתיחת הקורס אותו מעוניין ללמוד בשנית;
  • ג. נותר מקום פנוי בקורס אותו מעוניין לבצע בשנית.
  • ד. התלמיד לא ביצע עבירות משמעת בקורס הראשון.

                     מובהר כי על התלמיד לשאת בעלויות הרישום למבחני הקבלה למוסדות הלימודיים ובכל עלות כספית נוספות הכרוכה ברישום למבחני קבלה למוסדות הלימודיים, מלבד התשלום בגין הקורס החוזר.

שמירת מידע ומדיניות הפרטיות

 1. התלמיד מצהיר ויודע כי כל מידע מזהה של התלמיד, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר של התלמיד ייאסף ויישמר במאגרי המידע של החברה (להלן: “מידע אישי“).
 2. החברה תעשה שימוש במידע אישי זה לצורך הגשמת מטרות הסכם זה ובכללם, הכנת תלמידי בית הספר לבחינות הקבלה לפקולטות לרפואה ו/או לצורך עדכון וקידום תוכנית הלימודים בין היתר, באמצעות שאלונים שישלחו לתלמידי בית הספר ו/או משובים שיתקבלו מתלמידי בית הספר ו/או באמצעות מידע שישלח לאוניברסיטאות ו/או לפקולטות לרפואה, שליחת הודעות, עדכונים ומסירת מידע הקשור בפעילות הלימודית, בתוכניות לימוד אפשריות לאחר הקורס ובנושאים אחרים הנוגעים לקורס.
 3. יובהר, כי עם חתימת התלמיד על הסכם זה נותן התלמיד הסכמתו לקבלת עדכונים והודעות הנוגעים ללימודים.

מועדון בוגרים

 1. החברה ו/או בית הספר יעשה שימוש במידע האישי גם לצורך הקמה ו/או הפעלה של “מועדון הבוגרים” של בית הספר.
 2. כל אחד מתלמיד בית הספר, יוכל לבקש להסיר את עצמו מרשימת מועדון הבוגרים באמצעות שליחת מייל ו/א ומסרון.

 

משמעת

 1. התלמיד מבין כי הפרת אחד או יותר מסעיפי המשמעת הינה עילה לביטול הסכם זה מבלי שלתלמיד תהא הזכות לקבל החזר התמורה או חלקה לפי הוראות פרק “הביטולים” בהסכם שלהלן.
 2. התלמיד מבין כי הפרה של אחד או יותר מסעיפי המשמעת הינה עילה לשלילת ההטבה שניתנה לתלמיד כמפורט בסעיף 70 לעיל.
 3. בכל משך לימודיו בקורס בכיתה ובקורס ON-Line, ואף לאחר מכן, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה, להימנע מכל הפרעה ליתר תלמידי המכינה ולהישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה מדריכיה והמרצים, ובין היתר, בעת ההתקשרות עם החברה ו/או עם יתר תלמידי הקורס, במהלך השתתפותו בשיעורים בכיתות בבית הספר, בלמידה באמצעות רשת האינטרנט – בשיעורי On-Line, בכיתות הווירטואלית ובהתכתבויות בקבוצות התלמידים השונות.
 4. התלמיד מתחייב לבצע את המטלות ו/או המשימות על הצד הטוב ביותר ותוך שמירה על כללי ביצוע המטלות ו/או המשימות.
 5. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם כדי לגרום להשפעה לא הוגנת ו/או לא נכונה על תוצאות המבחנים בקורס.
 6. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם משום פגיעה בפרטיותם של תלמידים אחרים בקורס ו/או משום פגיעה בפרטיותם של סגל המרצים ו/או המדריכים ו/או מי מנציגי החברה.
 7. התלמיד מתחייב להקפיד לפנות לצורך בירור ו/או קבלת מידע מנציגי החברה ו/או מדריכי הקורס באופן מנומס וראוי. במידה והתלמיד מבקש להסתייע בקרובי משפחתו ו/או מכריו לצורך הבירור כאמור, הוא מתחייב לגרום למי מטעמו ו/או למשפחתו ו/או למכריו לפנות אל נציגי החברה ו/או מדרכי הקורס, באופן מנומס וראוי. התנהגות לא ראויה של מי מטעם התלמיד, משפחות ו/או מכריו כמוה כהפרה של הסכם זה על כל המשתמע מכך.
 8. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם משום הפרת של כל דין ו/או חוק ו/או תקנה אחרים, בין שהיו קיימים לפני חתימת התלמיד על הסכם זה ובין שהותקנו ו/או חוקקו במהלך קיום הסכם זה ו/או לאחר סיומו של הסכם זה.

 

 

 

תקופת ההסכם

 1. תקופת ההסכם תהא בהתאם למועד שיחל בתחילת הקורס ותסתיים במועד סיום הקורס, אלא אם תוארך תקופה זו באישור החברה, כאמור בסעיף 70 להסכם לעיל.
 2. למרות האמור בסעיף 84 לעיל, התחייבויות הצדדים האחד כלפי משנהו שיש בהם כדי להשפיע על זכויות החברה יעמדו בעיניהם גם לאחר סיום הסכם זה לרבות תשלום התמורה כהגדרתה בהסכם זה ולרבות שמירה על מידע סודי כהגדרתו בהסכם זה.

 

התמורה

 1. עבור הלימודים בקורס, כאמור בהסכם זה, ישלם התלמיד לחברה סך של 15,200 ₪ כולל מע”מ.
 2. במעמד החתימה על הסכם זה, ישלם התלמיד לחברה מקדמה בסך 2,700 ₪ כאשר יתרת הסכום בסך 12,500 ₪ תשולם ביום פתיחת הקורס, ובהתאם להסדר תשלומים אשר יהא מקובל על החברה וייקבע מראש.
 3. תנאי להשתתפות בקורס הינו פירעון התשלומים במועדם וכסדרם.
 4. החברה תהא רשאית לסיים את לימודי התלמיד בכל עת באם אחד או יותר מהתשלומים לא ייפרעו כסדרם.
 5. לתלמיד לא תינתן הזכות לדחות את מועד הקורס אליו נרשם ו/או לבקש לקיים הסכם זה במועד אחר מלבד המועד אליו נרשם התלמיד על פי תנאי הסכם זה, זאת נוסף לאמור בסעיף 70 לעיל.
 6. יחד עם זאת, לחברה הזכות ליתן לתלמיד אישור מיוחד ובכתב לדחיית הקורס למועד אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאים שהחברה תקבע שרק בהתקיימם תהא לתלמיד האפשרות לדחות את תחילת לימודיו בקורס למועד אחר.
 7. יצויין כי בימים אלו תלוי ועומד הליך משפטי לענין תשלום התמורה מכספי הפיקדון המוענק לחיילים משוחררים מאת האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. עם זאת יובהר כי ככל והבירור המשפטי יסתיים בכך שניתן יהא להמשיך ולעשות שימוש בפיקדון לחיילים המשוחררים לשם תשלום התמורה, תדאג החברה להשיב לתלמידים את סך התמורה ששולמה לה על ידי התלמיד זאת בכפוף לכך שהתמורה תועבר לחברה ישירות מכספי הפיקדון.

שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה

 1. כל השירותים ו/או המידע ו/או החומרים ו/או המסמכים שיסופקו על ידי החברה במסגרת הקורס, ללא יוצא מן הכלל, לרבות חומר לימודי כאמור בסעיף 25 לעיל, ייחשבו כקניינה המוחלט של החברה. התלמיד לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חומר הלימודים שקיבל במהלך הקורס, אלא לצורכי לימודיו בלבד.
 2. כל שימוש אחר (שימוש שאינו לצורך לימודיו) במסמך ו/או תוכנית ו/או חומר לימודים כלשהם שקיבל ו/או נחשף אליהם במהלך לימודיו יחייב את התלמיד לקבל אישור מראש ובכתב של החברה.
 3. זכויות היוצרים בכל תוכניות הלימודים ו/או המסמכים ו/או חוברות תרגול ו/או הקבצים ו/או המצגות ו/או שיעורי ה On-Line ו/או המבחנים ו/או השאלות (להלן: “החומרים“) שהתלמיד קיבל במהלך הקורס, ו/או קיבל אליהם הרשאה ו/או נחשף אליהם במהלך הקורס יהיו ויישארו של החברה ואין בתשלום התמורה בגין לימודיו של התלמיד בקורס כדי להקנות לתלמיד את הזכות לעשות שימוש אסור בחומרים שקיבל במהלך הקורס. התלמיד לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חומר הלימודים שקיבל במהלך הקורס, או בכל אחד מן החומרים, אלא לצורכי לימודיו בלבד.
 4. יובהר כי זכויות היוצרים בסיכומים ו/או בספרים ו/או במחברות ו/או ברישומים כלשהם של החומר הנלמד שיערוך ו/או יאגד ו/או יסכם תלמיד במהלך לימודי בבית הספר ו/או לאחר מכן, שייכות לחברה בלבד.
 5. כל שימוש אחר (שימוש שאינו לצורך לימודיו) במסמך ו/או תוכנית ו/או חומר לימודים כלשהם שקיבל ו/או נחשף אליהם במהלך לימודיו, לרבות חומר לימודי כאמור בסעיף 94 לעיל, ייאסר על התלמיד אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.
 6. התלמיד לא יהא רשאי לאפשר לאדם אחר לצפות בתכני חומר הלימודי ו/או באתר האינטרנט של החברה המיועדים לשימושו בלבד, גם אם מדובר בתלמיד בית הספר.
 7. התלמיד לא יהא רשאי להעביר את שם המשתמש והסיסמא לחומר הלימודי באתר האינטרנט, לאדם אחר, גם אם מדובר בתלמיד בית הספר.

שמירת סודיות

 1. התלמיד מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים ו/או מסמך מכל סוג שהוא שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, לרבות חומר לימודי כאמור בסעיף 88 לעיל (להלן: “מידע סודי“) שיגיעו לידי התלמיד עקב או בקשר ללימודיו אצל החברה כאמור בהסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו של הסכם זה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן.
 2. התלמיד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לצורך לימודיו ו/או הכשרתו למבחני הקבלה במוסד הלימודי הכל בהתאם להסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה.
 3. ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן לאחר סיום הסכם זה בלי קשר לסיבה שבגינה הסתיים או פקע תוקפו של ההסכם שלהלן וללא קשר למי יזם או הביא לסיום תקופת ההסכם בין הצדדים.

ביטולים

 1. תלמיד המבקש לבטל השתתפותו בקורס טרם תחילת הקורס יגיש בקשה בכתב במשרדי החברה עד ליום תחילת הקורס.
 2. במידה ויבטל התלמיד את הרשמתו לקורס עד שלושים ימים טרם תחילת הקורס יוחזר לו סכום המקדמה במלואה. נוסף לאמור ברישא, יהא על התלמיד להחזיר את כלל החומרים לחברה, כפי שקיבל אותם מהחברה, וללא שבוצע בהם שימוש כלשהו.
 3. במידה ותלמיד יבטל את הרשמתו מתום שלושים ימים לפני תחילת הקורס ולא יאוחר מיום תחילת הקורס, ישלם התלמיד דמי ביטול בסך של 10% מהמחיר המלא ששילם ו/או שסוכם שישלם התלמיד בגין הקורס – עפ”י הסכם זה. יהא על התלמיד להחזיר את כלל החומרים לחברה, כפי שקיבל אותם מהחברה, וללא שבוצע בהם שימוש כלשהו.
 4. במידה ותלמיד יבטל את לימודיו עד לתום קיום שליש מהמפגשים שהיו בקורס (ללא תלות באם התלמיד השתתף באופן פעיל בקורס), ישלם התלמיד דמי ביטול בסכום השווה ל – 40% מהמחיר המלא ששילם ו/או ישלם התלמיד בגין הקורס. מובהר כי במידה והתלמיד קיבל הנחה בעת רישומו לקורס, תתבטל ההנחה באופן רטרואקטיבי, והתלמיד ישלם לחברה את השווי הכספי של ההנחה בנוסף ל – 40% מהמחיר המלא של הקורס.
 5. במידה והתלמיד ביטל את לימודיו לאחר סיום שליש מהמפגשים שנערכו בקורס (ללא תלות באם התלמיד השתתף באופן פעיל בקורס), ישלם התלמיד את מלוא התשלום בגין הקורס, והתמורה או חלק מכספי התמורה לא יוחזרו לו.
 6. ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור בפרק זה, ישיב, ללא דיחוי לחברה את כלל החומרים שקיבל מהחברה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפרק “זכויות קניין רוחני” ובפרק “הסודיות”, יצוין כי ככל שהתלמיד זכאי להחזר כלשהו מהחברה, לא יקבלו עד להשבת כלל החומרים לחברה.
 7. תלמיד אשר נרשם מראש למספר בחינות קבלה למוסדות לימודיים, אך לאחר מכן החליט כי אינו מעוניין לבצע את כל בחינות הקבלה אליהן נרשם, תהא הסיבה אשר תהא לרבות מפאת הסיבה ולפיה התלמיד התקבל לאחד מהמוסדות הלימודיים – הוא לא יהיה רשאי לקבל החזר כספי כלשהו בגין בחינות קבלה שהתלמיד לא ניגש אליהן.

 

 

 

הפרת הסכם

 1. הפרה יסודית תהא במצב שבו אחד הצדדים להסכם הפר את אחד התנאים בהסכם ולגבי הפרה זו ניתנה לצד המפר התראה בכתב שבמסגרתה התבקש הצד המפר לחזור בו מההפרה (להלן: “ההתראה“) ולתקן ההפרה וההפרה לא תוקנה;
 2. במידה והפרת ההסכם תגרום לנזק מכל סוג שהוא לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לסגל ההוראה ו/או ליתר התלמידים ו/או לכל צד ג’ אחר, יהא התלמיד המפר חב בחובת פיצוי הניזוק ו/או בחובת שיפוי הנזקים שהחברה נאלצה לשלם לניזוק.

 

תנית שיפוט וסמכות שיפוט

 1. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה ו/או מי מטעם החברה לבין התלמיד שלא נפתרה במסגרת החברה תהא באפשרות הצדדים לפנות לבית המשפט במדינת ישראל בלבד ובמחוז המרכז בלבד.
 2. כל מחלוקת באשר היא, שתתגלע בין הצדדים להסכם זה, ככל שתתגלע, תידון על פי הדין הישראלי בלבד.
 3. הפרה של סעיפים 112-113 להסכם, תזכה את הצד הנפגע בפיצויי שווה ערך להוצאות המשפטיות שנגרמו לצד הנפגע כתוצאה מבירור המחלוקת בטריבונל משפטי שלא על פי האמור בפרק זה (להלן: “הפיצוי המוסכם“), וזאת ללא כל קשר לתוצאת ההליך המשפטי.
 4. לצד הנפגע תהא הזכות להציג בפני הצד הפוגע את החשבוניות בגין ההוצאות המשפטיות שנגרמו להם, והצד הפוגע יהא מחויב לשאת בתשלום הוצאות אלו ללא כל קשר לתוצאות ההליך המשפטי.

כתובות והודעות

 1. כתובת התלמיד היא כמפורט בראש ההסכם. כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה 96 שעות מזמן שליחתה.
 2. התלמיד יודיע לחברה על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן בכתב לחברה.

 

שינוי בהסכם או בתנאים

 1. מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של החברה ו/או התלמיד. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.
 2. זכויותיו וחובותיו של התלמיד על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 3. התלמיד מצהיר כי הינו בן למעלה מ18 שנים ורשאי לחתום על ההסכם.

ולראייה באנו על החתום:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח להסכם הרשמה ללימודי מכינה לבחינות קבלה לפקולטות ובתי ספר לרפואה

מיום _______/___/___

בין

חברת מ.ד.לימודים בינלאומיים בע”מ, מס’ ח.פ. :  513870329

יגאל אלון 94, קומה 18 (מגדל אלון 2) תל אביב.

טלפון: 03-7511553

כתובת דוא”ל: [email protected]

(להלן: “החברה“)

         מצד אחד

לבין

התלמיד

(להלן: “הנבחן“)

        מצד שני

 

הואיל             והחברה מפעילה מכינה לבחינות קבלה לפקולטות ובתי ספר לרפואה (להלן: “בית הספר”).

והואיל            והתלמיד מעוניין ללמוד באמצעות החברה בבית הספר לצורך הכנה לבחינת הקבלה ללימודי רפואה (להלן: “הקורס ו/או “הקורס הפרונטלי”);

והואיל          וביום _________ חתם התלמיד על הסכם הרשמה ללימודי מכינה לבחינות קבלה לפקולטות ובתי ספר לרפואה (להלן: “ההסכם המקורי”).

והואיל          ובשל מצב החירום השורר בארץ עקב התפשטות נגיף הקורונה יכול ובשל הנחיות משרד הבריאות, לא יתקיימו הלימודים במתכונתם הרגילה.

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 

הקדמה

 1. נספח זה בא להסדיר מערכת יחסים לימודית ככל ובשל התגברות התפשטות נגיף הקורונה ובהתאם לכך החמרה בהנחיות משרד הבריאות, לא תתאפשר למידה במתכונת רגילה כאמור בהסכם המקורי.
 2. ככל ועל פי הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר למידה באופן פרונטלי, יומר קורס ההכנה, כולו או חלקו לקורס לייב- אונליין (להלן: “קורס לייב- אונליין”).

מבנה ואופן העברת הקורס

 1. מבנה הקורס יהא זהה במתכונתו למבנה הקורס המועבר באופן פרונטלי.

3.1. הקורס יתקיים בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10:30-14:30 (4 שעות למידה מידי יום).

3.2. ימי שישי יוקדשו מעת לעת לשיעורי תגבור למען תלמידים הזקוקים לתגבור זה.

עלות הקורס

 1. העלות בגין השתתפות בקורס הלייב אונליין תהא זהה לעלות הקורס הפרונטלי.
 2. כמו כן, תנאי התשלום יהיו זהים לתנאי התשלום המפורטים בהסכם המקורי.

אופן וצורת הלמידה

 1. עם תחילת הקורס ולאחר הסדרת תנאי התשלום האמורים בהסכם המקורי תפתח גישה למערכת הלומדה של הקורס (להלן: “מערכת ה- MOODLE“).
 2. תכני הקורס הכוללים מצגות וחוברות תרגולים, יהיו נגישים לסטודנטים שבוע קדימה.

כלומר באפשרות הסטודנט ללמוד את תכני הקורס לפני כל שיעור ושיעור בפרק זמן של שבוע.

לצורך הדוגמה, בכל יום ראשון ייפתחו המצגות לשיעורים שיילמדו במהלך השבוע הקרוב בימים ראשון-חמישי.

 1. לאחר השיעור יועלו למערכת ה- MOODLEההרצאות המצולמות.
 1. השיעורים יועברו כפגישות ZOOM. הכניסה לשיעורי ה- ZOOMתהא באמצעות לינק קבוע בתוכנת ה- ZOOM.

במהלך פגישת ה- ZOOMיופיע המורה בחלונית קטנה ויחלוק מצגת או מסך לבן עם התלמידים.

הכתיבה על המסך הלבן תעשה בזמן אמת, כמו בשיעור פרונטלי.

מבחני הקורס

 1. מבחני הקורס יועברו בזמן אמת כאשר לינק למבחן ייפתח במערכת ה-MOODLE בבוקר המבחן.
 2. בעת פתרון המבחן על ידי התלמידים המדריך יהיה זמין לשאלות. בדיקת המבחן תעשה בזמן אמת בשיעור ZOOM ותועבר כשיעור רגיל עם כיתת התלמידים.
 3. הרישום למבחני הכניסה ייעשה בתמיכה מלאה של הצוות המשרדי. הבאת ולקיחת מסמכים ייעשו בתיאום מראש ובהתאם להנחיות של משרד הבריאות.
 4. מבחני הכניסה לאוניברסיטאות המיוצגות על ידי החברה ייעשו בכיתות הלימוד בהשגחת בוחן מהאוניברסיטה או נציג של השגרירות של כל מדינה רלוונטית.
 5. כאמור לעיל גם בחינות אלו יתבצעו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 1. ככל ועפ”י הנחיות משרד הבריאות לא יוכלו להתקיים בחינות אלו במתכונת האמורה בסעיף 13 לעיל, יבחנו התלמידים במערכת הלומדה של האוניברסיטה בביתם, תחת פיקוח מצלמת ה- ZOOM.

 

כללי

 1. לכיתת הלימוד תיפתח קבוצת פייסבוק. הודעות שוטפות יימסרו דרך קבוצת פייסבוק זו.
 2. יודגש כי תנאי נספח זה באים להוסיף על האמור בהסכם המקורי עליו חתום התלמיד.

ולראיה באנו על החתום

 

 

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם  דילוג לתוכן