הסכם קורס

הסכם הרשמה ללימודי מכינה לבחינות קבלה לפקולטות ובתי ספר לרפואה

מסלול לימודים באמצעות קורס ON–LINE (אינטרנט)

תאריך הרשמה _______/___/___

בין

     M. D. International Studies (US) LLC. 46-2168733
Address: 1140 Avenue of the Americas, New-York, NY, USA

 כתובת דוא”ל: [email protected]

(להלן: “החברה“)

                                                                                                מצד אחד

לבין

שם מלא של התלמיד: ________________________________

מס’ ת”ז: _________________________________________

ארץ מגורים: ______________________________________

כתובת: __________________________________________

טלפון נייד: _______________________________________

כתובת דוא”ל: _____________________________________

(להלן: “התלמיד“)

                                                                                                מצד שני

הואיל           והחברה מפעילה בית ספר במסגרתו היא מעבירה קורסי הכנה לבחינות קבלה לבתי ספר ו/או פקולטות לרפואה, רפואת שיניים ווטרינריה במוסדות לימודיים בחו”ל (להלן: “בית הספר”);

והואיל          והתלמיד מעוניין ללמוד בקורס ON–LINE באינטרנט באמצעות החברה אשר לצורך הכנה לבחינת הקבלה ללימודי רפואה/ רפואת שיניים/ וטרינריה – נא לסמן את הקורס המבוקש (להלן: “הקורס”);

והואיל         והקורס מועבר בהתאם לתוכנית הלימודים המפורטת והמפורסמת (להלן: “תוכנית הלימודים”) באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

studies.comwww.medicaldoctor (להלן: “אתר האינטרנט”);

והואיל        ותנאי הקבלה לבית הספר הינה זכאות לתעודת בגרות מלאה;

והואיל        והתלמיד עומד בתנאי הקבלה לקורס הנלמד באמצעות החברה;

והואיל        והתלמיד קרא, בדק והבין את תנאי ההרשמה, את האמור בהסכם זה ואת תוכנית  

הלימודים ומצא אותם לשביעות רצונו;

והואיל         והתלמיד הביע את רצונו להירשם לבית הספר לצורך לימוד הקורס בתנאים המפורטים שבהסכם שלהלן.

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא, נספחים וכותרות

 1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
 2. כותרות הסעיפים משמשות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 3. הסכם זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

הצהרות החברה

 1. החברה מצהירה כי יש לה את הידע, הניסיון והכישורים ללמד באמצעות קורס On-Line לצורך הכנה לבחינות הקבלה למוסדות הלימודיים באירופה (להלן: “המוסדות הלימודיים“).
 2. החברה מצהירה כי היא מאפשרת לתלמידיה להיבחן באמצעותה, בבחינות קבלה למס’ מוסדות מתוך המוסדות הלימודיים. מובהר בזאת, העובדה שבחינות הקבלה למוסדות אלו יערכו באמצעות בית הספר אין בה כדי להעיד שלבית הספר יש את היכולת להשפיע או לקבוע את מועדי בחינות הקבלה ו/או לקבוע את תנאי הקבלה למוסדות אלו והאפשרות לבצע את בחינת הקבלה ניתנת לתלמיד כשירות נוסף במסגרת הקורס.
 3. החברה מצהירה כי המדריכים ו/או המרצים המעבירים את הקורס ברשת האינטרנט הינם בעלי ידע, ניסיון וכישרון להעברת הקורסים ו/או החומר הנלמד בתוכנית הלימודים.
 4. החברה מצהירה כי לבית הספר יש את העזרים המקצועיים להעברת הקורסים הנלמדים ברשת האינטרנט.
 5. החברה מצהירה כי היא מאפשרת לכל תלמיד שבחר ללמוד את הקורס באמצעותה ובלבד שהתלמיד עבר את תנאי הקבלה לקורס כמפורט במבוא להסכם זה. מובהר כי החברה איננה בודקת את יכולותיו הלימודיות של התלמיד ו/או את כישוריו החברתיים.
 6. החברה לא תהא אחראית לתקלות טכניות פרטניות במחשבו האישי של התלמיד ו/או בשרתי מחשבו ו/או ברשת האינטרנט הביתית של התלמיד, ובכלל לתקלות טכניות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה.
 7. החברה מצהירה ומיידעת את התלמיד כי ייתכן שהשיעורים שתעביר החברה במסגרת בית הספר, יצולמו ו/או יוקלטו וכי יכול שהקלטות וצילומי השיעורים יכללו הערות ו/או השתתפות של התלמיד במהלך השיעורים (להלן: “החומר המוקלט“). כמו כן, מובהר כי ייתכן שהחומר המוקלט יוצג בעתיד בפני תלמידים אחרים ו/או ישמש את החברה למטרות פרסום ושיווק שירותיה.

הצהרות התלמיד

 1. התלמיד מצהיר כי יש לו את הידע ואת הכישורים ללמוד במסגרת הקורס ובכלל זאת יש לו את הידע והכישורים ללמוד את הקורס בשפה האנגלית.
 2. התלמיד מצהיר כי יש לו את היכולת ואת המשמעת ללמוד באופן עצמאי במסגרת הקורס.
 3. התלמיד מצהיר כי אין לו עבר פלילי.
 4. התלמיד מצהיר כי אין לו בעיות רפואיות ו/או מגבלות מכל סוג שהן שיכולות למנוע ממנו ללמוד את הקורסים באמצעות רשת האינטרנט ו/או יכולות לגרום להפרעה ו/או למטרד של מי מתלמידי הקורסים ו/או מי מעובדי החברה, בין היתר, בעת השתתפותו בכיתה הוירטואלית עם מדריך ויתר תלמידי הקורס.
 5. התלמיד מצהיר כי לא הורחק בעבר ממסגרת לימודית בשל עבירות משמעת.
 6. התלמיד מצהיר כי הוא מבין שאי הקפדה על הנחיות בית הספר בעניין צפייה בקורסים ו/או צפייה בהרצאות ו/או בלימוד עצמאי במסגרת הקורס, יכולה לגרוע ו/או לפגוע בהצלחתו במבחני הכניסה למוסדות לימודיים.
 7. התלמיד מצהיר כי ידוע לו שחובת ההתקשרות וההרשמה למבחני הכניסה למי מבין המוסדות הלימודיים לרבות החובה להגיש למוסדות הלימודיים את כל המסמכים הדרושים לצורך רישום למבחני הכניסה חלה על התלמיד בלבד, והתלמיד יישא בכל העלויות הכרוכות בה.
 8. התלמיד מצהיר כי הובהר לו והוא מבין כי השתתפותו בקורס אינה מבטיחה הצלחה במבחני הכניסה למוסדות הלימודיים.
 9. התלמיד מצהיר כי הובהר לו והוא מבין שהצלחה במבחני הכניסה למוסדות הלימודיים, הינה פועל יוצא של אחריות התלמיד לשקוד מעבר לשעות הלימודים המומלצות, על החומר הנלמד ולקיים, מעת לעת, את כלל המלצות ודגשי הצוות הלימודי של בית הספר.
 10. התלמיד מצהיר כי באחריותו המלאה לעקוב אחר עדכוני בית הספר המתפרסמים, מעת לעת, באתר באינטרנט.
 11. התלמיד מצהיר כי הובהר לו שיכול ומועד בחינות הכניסה וחומר הלימוד לבחינות הכניסה ישתנה על ידי המוסדות הלימודיים מבלי שבית הספר עודכן על כך על ידי המוסדות הלימודיים מבעוד מועד, וכי למוסדות הלימודיים היכולת והחופש לשנות את מועד הבחינות ו/את מתווה הבחינות ו/או את החומר הלימודי שבגינו יבחן התלמיד במבחני הכניסה.
 12. בנוסף, מבין התלמיד, כי ההרצאות והתרגולים בקורס נועדו לשימוש פנימי של תלמידי הקורס בלבד וכי אין להעתיקם, לפרסמם, להעבירם לאחר בכל דרך שהיא ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב ממדריכי הקורס ו/או מנציגי החברה.
 13. התלמיד מצהיר כי כל התערבות של מי מטעם התלמיד בקשר עם לימודיו באמצעות בית הספר לצורך קבלת פרטים ו/או בירור פרטים מבית הספר, בשם התלמיד, צריכה להיות ראויה וסבירה ובמידה והתערבות מי מטעם התלמיד לא תהא ראויה וסבירה, יהא בכך משום הפרת התחייבויות של התלמיד עצמו.
 14. התלמיד מצהיר שהובהר לו שהתנהלות שאיננה הולמת מטעם בני משפחתו ו/או מטעם מי טעמו, כמוה כהתנהלות בלתי הולמת של התלמיד ועלולה להביא לסנקציות כנגד התלמיד.
 15. התלמיד מצהיר כי הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה תאפשר לחברה לנקוט נגדו בהליכים משפטיים לצורך אכיפת הסכם זה ו/או אילו מהוראותיו של הסכם זה ו/או להודיע לתלמיד על ביטולו של הסכם זה.
 16. התלמיד מצהיר כי הובהר לו שהחברה אינה אחראית לכל התנהלות של המוסדות הלימודיים למול בתי החולים בישראל וברחבי העולם, לרבות בעניין ההתנסויות בבתי החולים בישראל (להלן: “רוטציה קלינית“). החברה תפעל כפי יכולתה לסייע לתלמידי בית הספר בעניין זה והתלמיד מצהיר כי לא יבוא אל החברה בכל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 17. יובהר בנוסף, החברה או בית הספר אינם אחראים על הסכמים של המוסדות הלימודיים עם בתי חולים בארץ ובעולם, בנוגע לכלל הנושאים שנמצאים בשיתוף פעולה של המוסדות הלימודיים ובתי החולים, לרבות בעניין הרוטציה הקלינית. לא תהא לחברה כל אחריות להסכמים אלו והתלמיד מצהיר כי הובהר לו העניין ולא יבוא אל החברה בכל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

מתכונת קורס On-Line

 1. לאחר אישור ההרשמה ללימודים וביצוע לפחות תשלום ראשון מבין שלושה תשלומים עבור הקורס, תישלח לתלמיד הרשאה לקבלת החומר הלימודי באתר האינטרנט באמצעות שם משתמש וסיסמא.
 2. קורס On-Line של החברה פותח באמצעות פלטפורמה לניהול קורסים (אתר Moodle).
 3. הקורס יתקיים במתכונת של שישה עשר שבועות קלנדריים.
 4. כפועל יוצא מכך, ההרשאה שניתנה לתלמיד לאתר האינטרנט תהא למשך 16 שבועות (שישה עשר שבועות) שתחילתם כאמור במועד שליחת ההרשאה (שם המשתמש וסיסמא) לתלמיד כאמור בסעיף 28 לעיל.
 5. הארכת תקופת ההרשאה לשימוש התלמיד באתר האינטרנט, מכל סיבה שהיא, תהא באישור החברה בלבד. כאן המקום לציין כי החברה רשאית לסרב לבקשת זו של התלמיד.
 6. תוכנית הלימודים של הקורס הינה בהתאם לסילבוס המצורף כנספח להסכם זה. הסילבוס יהא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

סילבוס הקורס מצורף כנספח 1 להסכם שלהלן.

 1. מובהר כי תוכנית הלימודים דומה במתכונתה ללימודי המכינה בבית הספר והחברה ממליצה לתלמידים להקפיד וללמוד גם במסגרת קורס ה – On-Line בהתאם לתוכנית הלימוד הנ”ל, אך יחד עם זאת מובהר כי כל תלמיד יכול לבחור ללמוד לפי תוכנית לימוד  המתאימה לו.
 2. לתלמידים תינתן האפשרות לבצע סימולציות של מבחנים לבחינות כניסה לפקולטות לרפואה. מובהר כי מדובר בסימולציות של מבחנים שהועברו אל החברה ע”י הפקולטות והאוניברסיטאות השונות ואין החברה אחראית לנוסח המבחנים עליהם ייבחנו התלמידים.
 3. לתלמידים תינתן אפשרות, בתיאום מראש עם מדריך, להיכנס לכיתה וירטואלית במסגרתה ייערך שיעור live עם המדריך. פירוט השיעורים בכיתה הווירטואלית יצוינו במסגרת הסילבוס. בנוסף, החברה תיידע מראש את התלמיד על המועד בו יתקיים השיעור בכיתה הווירטואלית במהלך השיעור בכיתה הווירטואלית, ינהל המדריך את השיעור וייתן הסברים חומר הנלמד ואף ייתן מענה לשאלות התלמידים.
 4. במידה התלמיד יעמוד בפני בעיה טכנית שתמנע ממנו ללמוד באמצעות אתר האינטרנט, יהיה עליו ליצור קשר עם נציגי מזכירות בית הספר על שינסו לסייע לפתרון התקלה, ככל שביכולתם. כפי שצוין בהסכם זה, אין החברה אחראית לתקלות טכניות פרטניות במחשבו האישי של התלמיד ו/או בשרתי מחשבו ו/או ברשת האינטרנט הביתית של התלמיד, ובכלל החברה לא תהא אחראית לתקלות שאינן בשליטתה ו/או באחריותה.
 5. מובא לידיעת התלמיד כי החברה רשאית, בכל שלב של הקורס, להוסיף שעות לימוד ו/או לערוך את הקורס ואת תכניו הקורס וקיום מרתון של שעות לימוד מרוכזות, כפי שתימצא לנכון. שינויים כאמור בסעיף זה יובאו לידיעתו של התלמיד מראש, ככל האפשר.

רכישת שיעור פרטי לתלמיד

 1. לתלמיד תינתן האפשרות לרכוש שיעור פרטי ברשת האינטרנט עם אחד ממורי ומרצי בית הספר.
 2. התלמיד ירכוש מראש חבילת שיעורים פרטיים באמצעות אתר האינטרנט של החברה לאחר שבירר את זהות כלל המורים שמעניקים שיעורים פרטיים, בהתאם לתעריף המצורף כנספח להסכם שלהלן.

תעריפי שיעור פרטי מצורף כנספח 2 להסכם שלהלן.

 1. משכו של שיעור פרטי הינו 60 דקות.
 2. החברה תמנה את המורה/ המרצה שיעביר את השיעור הפרטי לתלמיד. יחד עם זאת התלמיד רשאי לפנות אל בית הספר בבקשה כי מורה/ מרצה מסוים מצוות המורים שמעניקים שיעור פרטי ברשת האינטרנט יעביר לתלמיד את השיעור הפרטי, מובהר כי החברה איננה מתחייבת לקבל את בקשת התלמיד ולשבץ לתלמיד את המורה/ המרצה שהועדף על ידיו.
 3. על התלמיד לתאם ולהתאים את מועד השיעור הפרטי בהתאם ללוחות זמנים של המורה/ המרצה שנבחר על ידי החברה.
 4. תלמיד שלא יתאים עצמו ללוחות הזמנים של המורה/ המרצה שנבחר על ידי החברה, ומסיבה זו לא יקבל שיעור פרטי, לא יקבל את כספו בחזרה.

הקשר של החברה עם המוסדות הלימודיים

 1. החברה תספק לתלמיד מידע אודות המוסדות הלימודיים שבחינות הקבלה שלהם יערכו באמצעות בית הספר. יחד עם זאת יובהר, כי המידע אודות המוסדות הלימודיים נמסר לחברה ע”י מוסדות אלו והוא יכול להשתנות ו/או להתעדכן על ידי המוסדות הלימודיים.
 2.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 45 לעיל, מובהר כי למוסדות לימודיים אלו הזכות לעדכן ולשנות את המידע על מוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש:
  1. הנושאים הנלמדים לצורך מבחני הכניסה למוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש.
  2. תנאי הקבלה למוסדות לימודיים אלו מבלי ליידע את החברה מראש.
  3. מועדי בחינות הקבלה למוסדות לימודיים אלו.
  4. המקום בו תבוצע הבחינה.
  5. מועד ההרשמה ללימודים.
  6. מועד תחילת הלימודים.
 1. יצוין כי החברה מתחייבת לעשות מאמצים לקבל כל מידע ו/או שינויים בנוגע לדרישות ומבחני הקבלה במוסדות הלימודיים ומתחייבת למסור לתלמיד כל מידע מעודכן ומהימן המצוי בידיעתה.
 2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 47, מחובתו של התלמיד לבדוק כל מידע על המוסדות הלימודיים לרבות המידע המפורט בסעיף 47 לעיל, באופן עצמאי מול המוסדות הלימודיים.
 3. החברה או בית הספר אינם אחראים על הסכמים של המוסדות הלימודיים עם בתי חולים בארץ ובעולם.
 4. כאמור לעיל, על התלמיד להירשם לבחינות הקבלה באופן עצמאי. החברה תסייע לתלמיד אך מדובר בנושא המוטל על אחריותו הבלעדית של התלמיד.

מועד ההרשמה לקורס

 1. ההרשמה לקורס הכנה ללימודי רפואה תתאפשר במהלך כל השנה אך מחובתו של התלמיד להתאים את מועד תחילת הקורס ופרק הזמן בו נלמד הקורס – למועדי בחינות למוסדות הלימודיים המעודכנים נכון למועד חתימת הסכם זה:
  1. בחינות הקבלה המתקיימות בחודש ינואר בכל שנה הקלנדרית.
  2. בחינות הקבלה המתקיימות בחודש אפריל בכל שנה קלנדרית.
  3. בחינות הקבלה המתקיימות בחודש יולי בכל שנה קלנדרית.
 2. ההרשמה לקורס אין בה כדי להעיד שהתלמיד מילא את כל התחייבויותיו כלפי החברה.

בחינת הכניסה למוסדות הלימודיים

 1. החברה תסייע לתלמיד בהרשמה לבחינות הכניסה למוסדות הלימודיים.
 2. אין החברה אחראית לרשום את התלמיד למבחני הכניסה למוסדות הלימודיים ובכלל זה איננה אחראית על מסמכים שהתלמיד התבקש על ידי המוסדות הלימודיים להמציא להם, ולא עלה בידי התלמיד להמציא את כלל המסמכים שהתבקש להמציא למוסדות הלימודיים.
 3. אין החברה אחראית על מועדי בחינות הקבלה למוסדות הלימודיים, ובכלל זה הקדמתם, דחייתם או ביטולם.
 4. הסילבוס של בית הספר המצורף כנספח להסכם שלהלן, נקבע בהתאם לסילבוס שפורסם על ידי המוסדות הלימודיים ובהתאם למבחני הקבלה למוסדות הלימודיים שהתקיימו קודם למועד החתימה על ההסכם שלהלן.
 5. יחד עם זאת, מובהר לתלמיד שוב כי ייתכן שהחומר שיילמד בבית הספר לא יהיה תואם במלואו לחומר הלימודי עליו ייבחן התלמיד במבחני הקבלה וקיימת אפשרות סבירה כי המוסדות הלימודיים או מי מהם יחליטו להקשות ו/או לשנות את תנאי הקבלה מבלי לידע מראש את בית הספר ובכלל זה ההחלטה לשאול שאלות על חומרי לימוד שלא נכללו ברשימת נושאי הלימוד (להלן: “סילבוס“).
 6. החברה תאפשר לתלמיד לעשות את בחינות הקבלה למס’ מוסדות לימודיים בבית הספר, זאת רק לאחר שהתלמיד יירשם לבחינות הקבלה וישלם את דמי הרישום למוסדות הלימודיים הללו.
 7. מובהר כי על התלמיד לשאת בעלויות הרישום לבחינות הקבלה למוסדות הלימודיים ובכל עלות כספית נוספות הכרוכה ברישום לבחינות נקבלה למוסדות הלימודיים.

שמירת מידע ומדיניות הפרטיות

 1. התלמיד מצהיר ויודע כי כל מידע מזהה של התלמיד, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר של התלמיד ייאסף ויישמר במאגרי המידע של החברה (להלן: “מידע אישי“).
 2.  החברה תעשה שימוש במידע אישי זה לצורך הגשמת מטרות הסכם זה ובכללם, הכנת תלמידי בית הספר לבחינות הקבלה לפקולטות לרפואה ו/או לצורך עדכון וקידום תוכנית הלימודים בין היתר, באמצעות שאלונים שישלחו לתלמידי בית הספר ו/או משובים שיתקבלו מתלמידי בית הספר ו/או באמצעות מידע שישלח לאוניברסיטאות ו/או לפקולטות לרפואה, שליחת הודעות, עדכונים ומסירת מידע הקשור בפעילות הלימודית, בתוכניות לימוד אפשריות לאחר הקורס ובנושאים אחרים הנוגעים לקורס.
 3. יובהר, כי עם חתימת התלמיד על הסכם זה נותן התלמיד הסכמתו לקבלת עדכונים והודעות הנוגעים ללימודים.

      מועדון בוגרים

 1. החברה ו/או בית הספר יעשה שימוש במידע האישי גם לצורך הקמה ו/או הפעלה של “מועדון הבוגרים” של בית הספר.
 2. כל אחד מתלמיד בית הספר, יוכל לבקש להסיר את עצמו מרשימת מועדון הבוגרים באמצעות שליחת מייל ו/א ומסרון.

משמעת

 1. התלמיד מבין כי הפרת אחד או יותר מסעיפי המשמעת הינה עילה לביטול הסכם זה מבלי שלתלמיד תהא הזכות לקבל החזר התמורה או חלקה, זאת לפי הוראות פרק “הביטולים” בהסכם שלהלן.
 2. בכל משך לימודיו בקורס, ואף לאחר מכן, מתחייב התלמיד להתנהג התנהגות נאותה, בין היתר, בעת ההתקשרות עם החברה ו/או עם יתר תלמידי הקורס, זאת במהלך השתתפותו בשיעורי On-Line, בכיתה הווירטואלית ובהתכתבויות בקבוצות התלמידים השונות.
 3. התלמיד מתחייב להישמע להוראות החברה, מנהליה, עובדיה, מדריכיה והמרצים.
 4. התלמיד מתחייב לבצע את המטלות ו/או המשימות על הצד הטוב ביותר ותוך שמירה על כללי ביצוע המטלות ו/או המשימות.
 5. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם כדי לגרום להשפעה לא הוגנת ו/או לא נכונה על תוצאות המבחנים בקורס.
 6. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם משום פגיעה בפרטיותם של תלמידים אחרים בקורס ו/או משום פגיעה בפרטיותם של סגל המרצים ו/או המדריכים ו/או מי מנציגי החברה.
 7. התלמיד מתחייב להקפיד לפנות לצורך בירור ו/או קבלת מידע מנציגי החברה ו/או מדריכי הקורס באופן מנומס וראוי. במידה והתלמיד מבקש להסתייע בקרובי משפחתו ו/או מכריו לצורך הבירור כאמור, הוא מתחייב לגרום למי מטעמו ו/או למשפחתו ו/או למכריו לפנות אל נציגי החברה ו/או מדריכי הקורס, באופן מנומס וראוי. התנהגות לא ראויה של מי מטעם התלמיד, משפחתו ו/או מכריו כמוה כהפרה של הסכם זה על כל המשתמע מכך.
 8. התלמיד מתחייב שלא לבצע מעשים אשר יש בהם משום הפרת של כל דין ו/או חוק ו/או תקנה אחרים, בין שהיו קיימים לפני חתימת התלמיד על הסכם זה ובין שהותקנו ו/או חוקקו במהלך קיום הסכם זה ו/או לאחר סיומו של הסכם זה.

תקופת ההסכם

 1. תקופת ההסכם תהא בהתאם למועד שיחל ביום קבלת ההרשאה לאתר כאמור בסעיף 28 לעיל ותסתיים לאחר שישה עשר שבועות קלנדריים, אלא תוארך תקופה זו באישור החברה, כאמור בסעיף 32 להסכם לעיל.
 2. למרות האמור בסעיף 73 לעיל, התחייבויות הצדדים האחד כלפי משנהו שיש בהם כדי להשפיע על זכויות החברה יעמדו בעיניהם גם לאחר סיום הסכם זה לרבות תשלום התמורה כהגדרתה בהסכם זה ולרבות שמירה על מידע סודי כהגדרתו בהסכם זה.

התמורה

 1. עבור הלימודים בקורס, כאמור בהסכם זה, ישלם התלמיד לחברה סך של 2,350 דולר אמריקאי (אלפיים שלוש מאות וחמישים דולר אמריקאי) (להלן: “התמורה“). יובהר כי התשלום הנ”ל לא ישתנה ו/או לא יהא כפוף לשינויים בערך המטבע המקומי הנהוג במדינה בה התלמיד מתגורר במועד ההרשמה.

לצורך הדוגמא בלבד, תלמיד המתגורר בצ’כיה, נניח שביום הרשמתו ללימודים ערך מטבע הקורונה הצ’כית הנהוג בצ’כיה הינו 22.45 ביחס לדולר אמריקאי, לכן התלמיד יידרש לשלם סך של 52,770.7 קורונה צ’כית כתמורה להסכם זה.

 1. התלמיד יהא רשאי לחלק את תשלום התמורה עד לשלושה תשלומים.
 2. בכל מקרה התלמיד ישלם מראש את כל התשלומים עבור הקורס.
 3. תנאי להשתתפות בקורס הינו פירעון התשלומים במועדם וכסדרם.
 4. החברה תהא רשאית לסיים את לימודי התלמיד בכל עת באם אחד או יותר מהתשלומים לא ייפרעו כסדרם.
 5. לתלמיד לא תינתן הזכות לדחות את מועד הקורס אליו נרשם ו/או לבקש לקיים הסכם זה במועד אחר מלבד המועד אליו נרשם התלמיד על פי תנאי הסכם זה.
 6. יחד עם זאת, לחברה הזכות ליתן לתלמיד אישור מיוחד ובכתב לדחיית הקורס למועד אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לתנאים שהחברה תקבע שרק בהתקיימם תהא לתלמיד האפשרות לדחות את תחילת לימודיו בקורס למועד אחר.
 7. יצויין כי באפשרות תלמידים אשר הינם חיילים משוחררים לשלם את התמורה מכספי הפיקדון המוענק לחיילים מאת האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון (להלן: “כספי הפיקדון”).
 8. עוד יובהר כי על תלמיד המעוניין לשלם מכספי הפיקדון לבטח את התמורה באמצעות צ’ק ביטחון אשר יעשה בו שימוש ככל ולא תשולם התמורה מכספי הפקידון.

שמירה על זכויות קניין רוחני של החברה

 1. כל השירותים ו/או המידע ו/או החומרים ו/או המסמכים שיסופקו על ידי החברה במסגרת הקורס, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו כקניינה המוחלט של החברה. התלמיד לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חומר הלימודים שקיבל במהלך הקורס, אלא לצורכי לימודיו בלבד.
 2. כל שימוש אחר (שימוש שאינו לצורך לימודיו) במסמך ו/או תוכנית ו/או חומר לימודים כלשהם שקיבל ו/או נחשף אליהם במהלך לימודיו יחייב את התלמיד לקבל אישור מראש ובכתב של החברה.
 3. זכויות היוצרים בכל תוכניות הלימודים ו/או המסמכים ו/או חוברות תרגול ו/או הקבצים ו/או המצגות ו/או שיעורי ה On-Line ו/או המבחנים ו/או השאלות (להלן: “החומרים“) שהתלמיד קיבל אליהם הרשאה ו/או נחשף אליהם במהלך הקורס, יהיו ויישארו של החברה ואין בתשלום התמורה בגין לימודיו של התלמיד בקורס כדי להקנות לתלמיד את הזכות לעשות שימוש אסור בחומרים שקיבל במהלך הקורס ו/או לאחר תום תקופת הקורס. התלמיד לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חומר הלימודים שקיבל ו/או שנחשף אליו במהלך הקורס, או בכל אחד מן החומרים, אלא לצורכי לימודיו בלבד.
 4. יובהר כי זכויות היוצרים בסיכומים ו/או בספרים ו/או במחברות ו/או ברישומים כלשהם של החומר הנלמד שיערוך ו/או יאגד ו/או יסכם תלמיד במהלך לימודי בקורסים ו/או לאחר מכן, שייכות לחברה בלבד.
 5. כל שימוש אחר (שימוש שאינו לצורך לימודיו) במסמך ו/או תוכנית ו/או חומר לימודים כלשהם שקיבל ו/או נחשף אליהם במהלך לימודיו, לרבות חומר לימודי כאמור בסעיף 86 לעיל, ייאסר על התלמיד אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.
 6. התלמיד לא יהא רשאי לאפשר לאדם אחר לצפות בתכני אתר האינטרנט המיועדים לשימושו בלבד, גם אם מדובר בתלמיד בית הספר.
 7. התלמיד לא יהא רשאי להעביר את שם המשתמש והסיסמא לחומר הלימודי באתר האינטרנט, לאדם אחר, גם אם מדובר בתלמיד בית הספר.

שמירת סודיות

 1. התלמיד מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים ו/או מסמך מכל סוג שהוא במסגרת קורס On-Line, לרבות חומר לימודי כאמור בסעיף 86 לעיל, שאלות, דוגמאות, סילבוס, דוגמאות למבחנים, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים ו/או מסמך מכל סוג שהוא שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: “מידע סודי“) שיגיעו לידי התלמיד עקב או בקשר ללימודיו אצל החברה כאמור בהסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו של הסכם זה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן.
 2. התלמיד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לצורך לימודיו ו/או הכשרתו למבחני הקבלה במוסד הלימודי הכל בהתאם להסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה.
 3. ההתחייבויות המפורטות בסעיף זה אינן מוגבלות בזמן ואף יעמדו בתוקפן לאחר סיום הסכם זה בלי קשר לסיבה שבגינה הסתיים או פקע תוקפו של ההסכם שלהלן וללא קשר למי יזם או הביא לסיום תקופת ההסכם בין הצדדים.

מעבר לביצוע קורס פרונטלי בבית הספר

 1. תלמיד שהתקשר עם החברה בהסכם זה לצורך לימודי קורס On-Line ומעוניין לעבור למסלול לימוד פרונטלי בשטח בית הספר, רשאי להגיש בקשה לשינוי מסלול לימודים בבית הספר.

נוסח בקשה לשינוי מסלול לימודים בבית הספר מצורף כנספח 4 להסכם זה.

 1. מעבר זה כרוך בשני תנאים מצטברים:
  1. בית הספר אישר את בקשת התלמיד.
  2. התלמיד ישלם עבור שינוי המסלול מקורס On-Line ללימודים פרונטליים בבית הספר על פי תחשיב שייערך לו ע”י החברה לאחר שבקשתו תאושר ע”י החברה.

ביטולים

 1. תלמיד אשר יבקש לבטל את השתתפותו בקורס, לאחר שקיבל שם משתמש וסיסמא לחומר הלימודי באתר האינטרנט, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 2. התלמיד מצהיר ומתחייב כי הוא מבין שעם קבלת שם המשתמש והסיסמא נחשף הוא למלוא החומר הסודי של בית הספר והוא לא יהיה זכאי להחזר תמורה כלשהי, גם אם יבקש את ביטול השתתפותו בקורס.
 3. כמן כן, תלמיד אשר נרשם מראש למספר מוסדות לימודיים, אך לאחר מכן החליט כי אינו מעוניין לבצע את כל בחינות הקבלה אליהן נרשם, תהא הסיבה אשר תהא לרבות מפאת הסיבה לפיה התלמיד התקבל לאחר מהמוסדות הלימודיים – התלמיד לא יהא רשאי לבטל את הרשמתו ולדרוש החזר כספי כלשהו.

הפרת הסכם

 1. הפרה יסודית תהא במצב שבו אחד הצדדים להסכם הפר את אחד התנאים בהסכם ולגבי הפרה זו ניתנה לצד המפר התראה בכתב שבמסגרתה התבקש הצד המפר לחזור בו מההפרה (להלן: “ההתראה“) ולתקן ההפרה וההפרה לא תוקנה;
 2. במידה והפרת ההסכם תגרום לנזק מכל סוג שהוא לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לסגל  ההוראה ו/או ליתר התלמידים ו/או לכל צד ג’ אחר, יהא התלמיד המפר חב בחובת פיצוי הניזוק ו/או בחובת שיפוי הנזקים שהחברה נאלצה לשלם לניזוק.
 3. ככל שמדובר בהפרה יסודית של סעיפים 84-93 להסכם שלהלן, ישלם התלמיד לחברה פיצוי מוסכם של 14,000 דולר אמריקאי וזאת מבלי לגרוע מן הסעדים המוקנים לחברה מכוח הוראות הדין.

תנית שיפוט וסמכות שיפוט

 1. בכל מקרה של מחלוקת בין החברה ו/או מי מטעם החברה לבין התלמיד שלא נפתרה במסגרת החברה תהא באפשרות הצדדים לפנות לבית המשפט במדינת ישראל בלבד ובמחוז המרכז בלבד.
 2. כל מחלוקת באשר היא, שתתגלע בין הצדדים להסכם זה, ככל שתתגלע, תידון על פי הדין הישראלי בלבד.
 3. הפרה של סעיפים 102-103 להסכם, תזכה את הצד הנפגע בפיצויי שווה ערך להוצאות המשפטיות שנגרמו לצד הנפגע כתוצאה מבירור המחלוקת בטריבונל משפטי שלא על פי האמור בפרק זה (להלן: “הפיצוי המוסכם“), וזאת ללא כל קשר לתוצאת ההליך המשפטי.
 4. לצד הנפגע תהא הזכות להציג בפני הצד הפוגע את החשבוניות בגין ההוצאות המשפטיות שנגרמו להם, והצד הפוגע יהא מחויב לשאת בתשלום הוצאות אלו ללא כל קשר לתוצאות ההליך המשפטי.

כתובות והודעות

 1. כתובת דוא”ל של התלמיד היא כמפורט בראש ההסכם שלהלן. כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו הגיעה ליעדה 48 שעות מזמן שליחתה.
 2. התלמיד יודיע לחברה על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן בכתב לחברה.

שינוי בהסכם או בתנאים

 1. מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של החברה ו/או התלמיד. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.
 2. זכויותיו וחובותיו של התלמיד על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של החברה.
 3. התלמיד מצהיר כי הינו בן למעלה מ18 שנים ורשאי לחתום על ההסכם.

ולראייה באנו על החתום:

_________________________                               ___________________________

               חותמת וחתימת החברה                                              שם התלמיד, מס’ ת”ז וחתימתו

טופס הסכמה לקבלת דואר שיווקי                                                                                         תאריך:  ___________

שם: __________  ת.ז: _______________

אני____________ מאשר/ לא מאשר  לחברה לעשות שימוש במידע האישי שלי לצורך הצעות שיווקיות שימסרו ו/או ישלחו אלי מעת לעת.

חתימה___________

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם  דילוג לתוכן