תקנון האתר

M.D. International Studies

תנאי שימוש

אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר אתר Medical Doctor International Academy (להלן: "האתר") אשר מספק מידע הרלוונטי לסטודנטים המתעתדים ללמוד רפואה בחו"ל.

חברת מדיקל דוקטור היא מיזם ראשון מסוגו בארץ של ד”ר משה כהן, רופא ומורה במקצועו. המכינה של ד”ר משה כהן קיימת משנת 2006 וסייעה עד כה בהכנה של כ-2000 סטודנטים למבחני הקבלה של בתי הספר לרפואה ולשנים הפרה-קליניות של לימודיהם. לאורך השנים, התקבלו כלל תלמידי המכינה לאוניברסיטאות המובילות בעולם, ואף הצטיינו בלימודיהם. הנוסחה הייחודית של המכינה נועדה למקסם את הידע של התלמידים ולבסס תשתית של ידע במקצועות הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, האנטומיה והפיזיולוגיה. תשתית זו, מסייעת לעבור את מבחני הקבלה ומקלה את שנות הלימודים הפרה-קליניות.

האתר משמש כאתר תדמית וכאתר למכירת קורסים, בו מונגש מידע מקצועי למענך והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו בהמשך, הנך נדרש לקרוא את התקנון להכיר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכלולים בו לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מכל מכשיר שהוא כפוף לתקנון האתר (להלן: "התקנון"). יודגש כי המידע המוצג באתר זה אינו ייעוץ בכל אופן ונועד אך ורק להנגשת המידע ללקוח.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

א. תקנון

1. כללי:

1.1   משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

1.2   כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם הנהלת האתר.

2. הגדרות

2.1   "גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו (לרבות תוכנת המודל בכתובת: http://moodle.medicaldoctor-studies.com/) כפופים לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור לאמור בתקנון זה.

2.2   "גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.

2.3   "מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר ובכל האינטרנט.

3. הגבלות שימוש באתר

3.1   כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.

3.2   הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.

3.3   אין לבצע כל שימוש מסחרי שאינו אישי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר. ככל שברצונך לבצע באתר כל שימוש אחר, לרבות העלאת חומרים שיווקיים, הצטרפות למדריך וכדומה. רק האתר והגולשים אשר קיבלו ממנו היתר מפורש, כחברים רשומים לחבילות  המוצעות ללקוחות עסקיים, רשאים להציב באתר מידע מסחרי.

3.4   כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של האתר.

4. זכויות קנייניות

4.1   כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים, לרבות, פקולטות רפואה המשתייכות לאוניברסיטאות מובילות ברחבי העולם שהעניק להם האתר הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

4.2   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.

4.3   יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.

4.4   ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.

4.5   האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.

4.6   האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.

4.7   אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי בכל אמצעי שהוא כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה מהאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.

5. יישום לאתר ולשירותיו

5.1   אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

5.2   קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

5.3   חשיבות נכונות פרטי הגולש- ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.

6. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)

השימוש באתר מותר לקטין וזאת כל עוד לא מבוצעת על ידו פעולה האסורה על פי דין, אך השימוש לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. עצם השימוש באתר, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס אישר את שימוש הקטין באתר, לאחר שקרא בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי האתר.

7. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו

7.1   הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.

7.2   הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.

7.3   גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.

7.4   הנהלת האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

7.5   באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

7.6   כל הסתמכות הגולש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.

8.  תלונות בנוגע לתוכן

8.1     בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות למנהלי האתר בעמוד צור קשר לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכנים או בדוא"ל: [email protected]. יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.

8.2     על אף שהאתר ישתדל לטפל בבעיה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.

9. מדיניות ביטולים

1.     תלמיד המבקש לבטל השתתפותו בקורס טרם תחילת הקורס יגיש בקשה בכתב במשרדי החברה עד ליום תחילת הקורס.

2.     במידה ויבטל התלמיד את הרשמתו לקורס עד שלושים ימים טרם תחילת הקורס יוחזר לו סכום המקדמה במלואה. נוסף לאמור ברישא, יהא על התלמיד להחזיר את כלל החומרים לחברה, כפי שקיבל אותם מהחברה, וללא שבוצע בהם שימוש כלשהו.

3.     במידה ותלמיד יבטל את הרשמתו מתום שלושים ימים לפני תחילת הקורס ולא יאוחר מיום תחילת הקורס, ישלם התלמיד דמי ביטול בסך של 10% מהמחיר המלא ששילם ו/או שסוכם שישלם התלמיד בגין הקורס – עפ"י הסכם זה. יהא על התלמיד להחזיר את כלל החומרים לחברה, כפי שקיבל אותם מהחברה, וללא שבוצע בהם שימוש כלשהו.

4.     במידה ותלמיד יבטל את לימודיו עד לתום קיום שליש מהמפגשים שהיו בקורס (ללא תלות באם התלמיד השתתף באופן פעיל בקורס), ישלם התלמיד דמי ביטול בסכום השווה ל – 40% מהמחיר המלא ששילם ו/או ישלם התלמיד בגין הקורס. מובהר כי במידה והתלמיד קיבל הנחה בעת רישומו לקורס, תתבטל ההנחה באופן רטרואקטיבי, והתלמיד ישלם לחברה את השווי הכספי של ההנחה בנוסף ל – 40% מהמחיר המלא של הקורס.

5.        במידה והתלמיד ביטל את לימודיו לאחר סיום שליש מהמפגשים שנערכו בקורס (ללא תלות באם התלמיד השתתף באופן פעיל בקורס), ישלם התלמיד את מלוא התשלום בגין הקורס, והתמורה או חלק מכספי התמורה לא יוחזרו לו.

6.        ביטל תלמיד את השתתפותו בקורס כאמור בפרק זה, ישיב, ללא דיחוי לחברה את כלל החומרים שקיבל מהחברה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהאמור בפרק "זכויות קניין רוחני" ובפרק "הסודיות", יצוין כי ככל שהתלמיד זכאי להחזר כלשהו מהחברה, לא יקבלו עד להשבת כלל החומרים לחברה.

7.        תלמיד אשר נרשם מראש למספר בחינות קבלה למוסדות לימודיים, אך לאחר מכן החליט כי אינו מעוניין לבצע את כל בחינות הקבלה אליהן נרשם, תהא הסיבה אשר תהא לרבות מפאת הסיבה ולפיה התלמיד התקבל לאחד מהמוסדות הלימודיים – הוא לא יהיה רשאי לקבל החזר כספי כלשהו בגין בחינות קבלה שהתלמיד לא ניגש אליהן

10. תהליך הרכישה באתר

התשלום באתר מבוצע באמצעות אתר Tranzila.

11. הדין החל וסמכות שיפוט

על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז ת"א בלבד.

12. קישורים

יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלות הנהלת האתר. הנהלת האתר אינה מפקחת ואין לה שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והיא אינה אחראית לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינה אחראית לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה. הנהלת האתר מאפשרת קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות ועושה ככל שביכולתה לעדכנם בזמן אמת, אך מובהר כי הכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי הנהלת האתר. למען הסר ספק, מובהר כי פקולטות הרפואה ו/או האוניברסיטאות המופיעות באתר רשאיות לשנות ו/או לעדכן מידע לגביהן (לרבות תנאי הקבלה ו/או נתונים כספיים אחרים), על פי שיקול דעתן הבלעדי.

למידע נוסף

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    [phonetext* your-phone-prefix class:form-control class:input-phone-prefix]

    [dynamichidden post-id "CF7_get_post_var key='ID'"]
    [dynamichidden post-title "CF7_get_post_var key='title'"]
    [dynamichidden post-url "CF7_URL"]

    דילוג לתוכן